Stichting Vrienden van

Coornhert-State
 

Anbi

Stichting Vrienden van Coornhert-State voldoet aan de eisen, die aan een ANBI worden gesteld en is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het fiscale nummer en RSIN-nummer is 808088828

 De stichting is daardoor vrijgesteld van zogenaamde schenkingsrechten en erfbelasting.

Voor u (particulier of bedrijf) betekent dit dat u over uw gift, legaat of erfenis geen belasting hoeft te betalen. Uw gift is dus volledig aftrekbaar.

Kijk voor meer informatie over schenkingsrecht op de site van de Belastingdienst

 

Besteding van gelden

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen op een spaarrekening plaatsen. De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten.

 

Stichting Vrienden van Coornhert-state

RSIN-nummer is 808088828

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel  41002288

Rabobank Rekeningnummer NL92RABO0326498362